ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៦២៩នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤២២នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ៩នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង