ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន ៦៦២នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៤៩៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១២នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង