ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសហ្វីលីពីន បានដាក់ចេញផែនការ បិទខ្ទប់ការពារមេរោគកូវីដ១៩ ឡើងវិញ


- ហ្វីលីពីន ៖ ប្រទេសហ្វីលីពីន បានដាក់ចេញផែនការបិទខ្ទប់ការពារមេរោគកូវីដ១៩ ឡើងវិញ នៅរដ្ឋធានីម៉ានីលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានប្រកាស ពីការដកបទបញ្ជាឲ្យស្ថិតក្នុងផ្ទះ ក្នុងរដ្ឋធានីនេះ ដែលមានមនុស្សជាង ១៣ លាននាក់។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង