ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជំនួយការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំពូលម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះ


ស.រ.អា ៖ ជំនួយការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចកំពូលម្នាក់របស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះ បានជំរុញសមាជិក ព្រឹទ្ធសភា ទាំងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យ និងសាធារណរដ្ឋ ឲ្យអនុម័តកញ្ចប់ជំនួយថវិកាសង្គ្រោះវិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន ទឹកប្រាក់ ១,៩ ពាន់ពាន់លានដុល្លារ ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនអាមេរិក ដែលកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិនេះ និងបញ្ចៀស វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែអាក្រក់ឡើងៗ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង