ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ីដ៏ធំមួយ បានចាប់ផ្តើមទូទាត់ ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈអាកាសចរណ៍ ជាសាច់ប្រាក់យ័នចិន ជំនួសប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិក


- រុស្ស៊ី៖ ក្រុមហ៊ុនប្រេងរុស្ស៊ីដ៏ធំមួយ បានចាប់ផ្តើមទូទាត់ថ្លៃប្រេងឥន្ធនៈអាកាសចរណ៍ ជាសាច់ប្រាក់យ័នចិន ជំនួសប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិក នៅក្នុងប្រទេសចិន ខណៈក្រុងមូស្គូ និងប៉េកាំង កំពុងព្យាយាមកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកលើប្រាក់ដុល្លារអាម៉េរិក និងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យថាមពល។

# ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង