ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិ បង្ហាញរបាយការណ៍បូក សរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩


ក្រសួងការពារជាតិ បង្ហាញរបាយការណ៍បូកសរុបការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ជូនកងទ័ព,គ្រួសាកងទ័ព,ប្រជាពលរដ្ឋ កម្មករ កម្មការនី តាមបណ្តាខេត្តនានា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៥ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង