ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាប្រកាសរកឃើញវីរុសកូវីដ-១៩ បំប្លែងថ្មី B.1.617.2 (Delta) សរុបចំនួន ២,៦៤៧នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង