ព័ត៌មានជាតិ

កម្មវិធីទិសដៅវិនិយោគក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ នៅថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សប្តាហ៍នេះ


#កម្មវិធីទិសដៅវិនិយោគក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ
នៅថ្ងៃសុក្រ ទី៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ សប្តាហ៍នេះ
ប្រធានបទ៖សាវតានិយ័តករធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា
-ចាក់ផ្សាយ៖រៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង ២០ៈ០០នាទីយប់
-ចាក់ផ្សាយឡើងវិញ៖ថ្ងៃសៅរ៍ វេលាម៉ោង ១១ៈ០០នាទីព្រឹក
និងថ្ងៃចន្ទ វេលាម៉ោង ២២ៈ០០នាទីយប់
សូមរងចាំតាមដានទស្សនាដោយមេត្រី!
សូមអរគុណ????

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង