ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប៉ូលិសប៉េរូ បាននិយាយថា រថយន្តក្រុងមួយ គ្រឿងបានធ្លាក់ពី ជំរាលជើងភ្នំដ៏ចោតមួយ


- ប៉ូលិសប៉េរូ បាននិយាយថារថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងបានធ្លាក់ពីជំរាលជើងភ្នំដ៏ចោតមួយ កាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្លាប់មនុស្ស ១៧ នាក់ និងរបួសជាង ២០ នាក់។

# ប្រភព AP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង