ព័ត៌មានជាតិ

លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ


លោកជំទាវ យក់ សម្បត្តិ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាល បានបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១នេះ កម្ពុជាយើងមានវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ២៧លានដូសហើយនៅក្នុងដៃ ហើយក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញ ចំនួន ៥លានដូសបន្តថែមទៀត ពីក្រុមហ៊ុន សុីណូវ៉ាក់ សម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ៗគ្នាដែលមានរហូតដល់ជិត១២លាននាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង