ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល នឹងអនុញ្ញាតឱ្យសេវាសុខាភិបាល ឯកជន មានសិទ្ធិផ្តល់សេវាថែទាំព្យាបាលអ្នកជំងឺកូវីដ១៩ កម្រិតស្រាលនៅតាមផ្ទះ


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង