ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា


- WHO ៖ មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បាននិយាយកាលពីថ្ងៃចន្ទថា ដូសជំនួយវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ឬហៅថាដូសទី៣ ជាមធ្យោបាយមួយដែលអាចជួយការពារ ភាពគ្រោះថ្នាក់បំផុតរបស់មនុស្សឲ្យមានសុវត្ថិភាពពីមេរោគឆ្លង ពោលគឺបានជួយការពារជាងអ្នកដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង សូម្បីតែមួយដូស។

# ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង