ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមតាលីបង់ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យជនបរទេស និងពលរដ្ឋ អាហ្វហ្គានីស្ថាន ទាំងឡាយណា- អាហ្វហ្គានីស្ថាន៖ ក្រុមតាលីបង់ នឹងអនុញ្ញាតឱ្យជនបរទេសនិងពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងឡាយណា ដែលមានសិទ្ធិធ្វើដំណើរពីបណ្តាប្រទេសនានា អាចចាកចេញពីអាហ្វហ្គានីស្ថាន នេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ដែលចេញផ្សាយដោយអង់គ្លេស សហរដ្ឋអាមេ៉រិក និងប្រទេសដទៃទៀត។

# ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង