ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិនបាននិយាយថា ខ្លួនគឺជាជនរងគ្រោះ ក្នុងព័ត៌មានមិនពិតមួយដែលត្រូវបាន Twitter


ចិន ៖ ចិនបាននិយាយថា ខ្លួនគឺជាជនរងគ្រោះក្នុងព័ត៌មានមិនពិតមួយដែលត្រូវបាន Twitter បិទគណនីស្ថានទូតចិនប្រចាំ នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាបណ្តោះអាសន្ន ក្រោយបង្ហោះព័ត៌មានការពារក្រុងប៉េងកាំង ជុំវិញរឿងដ៏ចម្រុងចម្រាស់ របស់ប្រជា ជនភាគតិច Uyghur ក្នុងតំបន់ Xinjiang ប្រទេសចិន ។ ប្រភព CNN

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង