ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤២៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ២៩១នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ៦នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង