ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចដាក់វិធានការរដ្ឋបាល ជាបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩


អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ សម្រេចដាក់វិធានការរដ្ឋបាលជាបណ្តោះអាសន្ន ចំពោះសកម្មភាពការងារ មុខរបរ ឬអាជីវកម្មដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ និងការជួបជុំជាលក្ខណៈឯកជន ១៤ថ្ងៃ ទៀត គិតចាប់ពីម៉ោងសូន្យ នាថ្ងៃទី ២៧ ខែសីហា ដល់ថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង