ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដូសទី១


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងដូសទី១ ជូនពលរដ្ឋខ្មែរអាយុ១២ឆ្នាំឡើងដែលខកខានមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំង នៅរាជធានីភ្នំពេញ

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង