ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤៦៦នាក់ជាសះស្បើយចំនួន ៥១២នាក់និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ១៣នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង