ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

និយ័តករគ្រប់គ្រងថ្នាំរបស់អឺរ៉ុប បានអនុម័តកន្លែង ផលិតវ៉ាក់សាំង ការពារមេរោគឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩


- អឺរ៉ុប៖ និយ័តករគ្រប់គ្រងថ្នាំរបស់អឺរ៉ុប បានអនុម័តកន្លែងផលិតវ៉ាក់សាំង ការពារមេរោគឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ បន្ថែមទៀតដែលបង្កើតឡើងដោយ Pfizer-BioNTech និង Moderna ដើម្បីជួយបង្កើនផលិតកម្ម ស្របពេលមេរោគរាតត្បាតកំពុងកើនឡើងគ្រប់ទិសទី។

# ប្រភព CNA

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង