ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទាំងនៅចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក បានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋការ វ៉ាស៊ីនតោនថ្មីពង្រឹងចំណងទាក់ទងទ្វេភាគីឡើងវិញ


ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មទាំងនៅចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក បានអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋការវ៉ាស៊ីនតោនថ្មី ពង្រឹងចំណងទាក់ ទងទ្វេភាគីឡើងវិញ ដើម្បីការពារកុំឱ្យមានការធ្លាក់ចុះវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបំផុតទាំងពីរ របស់ពិភពលោក ។ ប្រភព SCMP

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង