ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប បានផ្តល់យោបល់ដល់សហភាពអឺរ៉ុប


អឺរ៉ុប ៖ គណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប បានផ្តល់យោបល់ដល់សហភាពអឺរ៉ុប ឲ្យគួរតែរៀបចំផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងយ៉ាង ហោចណាស់ឲ្យបាន ៧០ភាគរយដល់ក្រុមយុវជនរបស់ខ្លួន នៅមុនពេលរដូវក្តៅមកដល់ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង