ព័ត៌មានជាតិ

ប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ស្នើអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ចាត់ចែងបង្កើតទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩


ប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ស្នើអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត ចាត់ចែងបង្កើតទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី១ និងដូសទី២ ជូនប្រជាពលរដ្ឋ ពលករ ដែលនៅសេសសល់មិនទាន់ចាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង