ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤១០នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៥៣៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៦នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង