ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១


លទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១៖
កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ២២២ ករណី ៖
១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ៤១៤នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត (រថយន្ត ៦៨គ្រឿង និងម៉ូតូ ១២៦គ្រឿង)
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ៤២,២០០,០០០រៀល។
 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង