ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៩៦នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៥៧៥នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៤នាក់។


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង