ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារក្នុងទីក្រុងម៉ានីល បាននិយាយកាល ពីថ្ងៃអាទិត្យថា


- ហ្វីលីពីន៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារក្នុងទីក្រុងម៉ានីល បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថា កម្មករហ្វីលីពីនណាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ រួចនៅហ្វីលីពីននឹងអនុញ្ញាតឱ្យចូលហុងកុងបានចាប់ពីថ្ងៃទី ៣០ ខែសីហា។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង