ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) កាលពីថ្ងៃពុធនេះបាននិយាយថា


- WHO៖ អគ្គនាយកអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) កាលពីថ្ងៃពុធនេះបាននិយាយថា លោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះវិបត្តិមនុស្សធម៌ដែលកំពុងកើតឡើងនៅអាហ្គានីស្ថាន។

# ប្រភព AP

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង