ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១


លទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ១៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១៖
កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ១,១០៩ ករណី ៖
១.ឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ចំនួន ២,២៩០នាក់ (បញ្ជូនទៅតុលាការ) ៦នាក់
២.ឃាត់យានយន្ត ចំនួន ១,១៣២គ្រឿង
៣.ពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ៣៤,៤០០,០០០រៀល។
 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង