ព័ត៌មានជាតិ

ប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ស្នើអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់


ប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ក្នុងក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេស ស្នើអាជ្ញាធរគ្រប់ថ្នាក់ អំពាវនាវឱ្យកៀរគរប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី១ នៅតាមមូលដ្ឋានភូមិ ឃុំ-សង្កាត់ របស់ខ្លួន ដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី ក្នុងការសម្រេចគោលដៅ ១០លាននាក់ លើប្រជាជនអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ឡើងទៅ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង