ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥៥៦នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៧១៦នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ១៤នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង