ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបារាំង បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាប្រទេសបារាំង


- ទិន្នន័យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបារាំង បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាប្រទេសបារាំង បានចុះបញ្ជីករណីមនុស្សស្លាប់ដោយសារមេរោគកូវីដ១៩ ចំនួន ១១១ នាក់ តាមមន្ទីរពេទ្យនានា កាលពីថ្ងៃអង្គារជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី ១ ខែមិថុនា ដែលចំនួនអ្នកស្លាប់ប្រចាំថ្ងៃកើនលើស ១០០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង