ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

មន្រ្តីជាប់ឆ្នោតស្រុក Houston រដ្ឋតិកសាសម្នាក់ កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាថា


- ស.រ.អា៖ មន្រ្តីជាប់ឆ្នោតស្រុក Houston រដ្ឋតិកសាសម្នាក់កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រកាថា អ្នកណាដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារមេរោគកូវីដ១៩ ដូសដំបូង នៅមុនដំណាច់ខែសីហានៅក្នុងស្រុកនេះ នឹងទទួលបានប្រាក់១០០ ដុល្លារ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង