ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល យកខេត្តចំនួន ១៥ កំណត់យកជាភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩


ក្រសួងសុខាភិបាល យកខេត្តចំនួន ១៥ កំណត់យកជាភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ដែលតម្រូវឱ្យមានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង