ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៩៣នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៨០៦នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២១នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង