ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋការលោក Trump បានជូនដំណឹងដល់ បណ្តាក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei


ស.រ.អា ៖ រដ្ឋការលោក Trump បានជូនដំណឹងដល់បណ្តាក្រុមហ៊ុនដែលផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈដល់ក្រុមហ៊ុន Huawei រួមមាន ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីប Intel ថាខ្លួននឹងដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ក្រុមហ៊ុនណាដែលលក់ ឬផ្គត់ផ្គង់ឧបករណ៍ ឱ្យទៅ ក្រុមហ៊ុនចិនមួយនេះ ហើយគ្រោងនឹងបដិសេធដល់ការដាក់ពាក្យសុំនានា របស់ក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ទូរគមនាគមន៍ Huawei ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង