ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៩,៥៨០ នាក់


- វៀតណាម៖ ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាម កាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៩,៥៨០ នាក់ក្នុងរយៈពេល៤ ថ្ងៃជាប់ៗគ្នា ខណៈប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះ កំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងការផ្ទុះឡើងករណីឆ្លងមេរោគយ៉ាងគំហុក។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង