ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់ បានរាយការណ៍ថាមនុស្ស យ៉ាងតិច ២៨ នាក់បានស្លាប់


- លីបង់៖ ក្រសួងសុខាភិបាលលីបង់ បានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងតិច ២៨ នាក់បានស្លាប់ និង ៧៩ នាក់រងរបួសខណៈអាងស្តុកប្រេងបានផ្ទុះ នៅភាគខាងជើងប្រទេសលីបង់កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ។

# ប្រភព Reuters

 

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង