ព័ត៌មានជាតិ

គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ កម្ពុជាសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទស


គិតត្រឹមថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១​ កម្ពុជាសម្រេចចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាជននៅទូទាំងប្រទស បានចំនួន ៨១,៩៦%​ ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ​ ១០លាននាក់​ និងលើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ២២,៥៦% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៩៦៦,៩៣១ នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង