ព័ត៌មានជាតិ

តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា"ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩


តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំកម្ពុជា"ការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ខ្លាំងមួយ ប៉ុន្តែវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយវេទមន្តដើម្បីបញ្ចប់ជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នោះទេ"។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង