ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៤៥៥នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦៧៧នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២០នាក់


 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង