ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង


ក្រសួងមុខងារសាធារណៈ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការបើកផ្តល់បៀវត្សជូនមន្រ្តីរាជការស៊ីវិល និងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យា សម្រាប់ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង