ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី ខេត្ត ប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងខេត្ត ចូលរួមកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាន


ក្រសួងសុខាភិបាល អញ្ជើញអភិបាលរាជធានី ខេត្ត ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលរាជធានី ខេត្ត ប្រធានមន្ទីរពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនក្នុងខេត្ត ចូលរួមកម្មវិធីសន្និសីទសារព័ត៌មាន ដើម្បីបើកដំណើរយុទ្ធនាការជាតិ ក្រោមប្រធានបទ "រួមគ្នាទទួលខុសត្រូវ ទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩" ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ខាងមុខ។

 

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង