ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាល Anvisa របស់ប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានបោះឆ្នោតអនុម័តឲ្យ ប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩


ប្រេស៊ីល ៖ ទីភ្នាក់ងារសុខាភិបាល Anvisa របស់ប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យ បានបោះឆ្នោតអនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺកូវីដ១៩ ជាបន្ទាន់របស់ក្រុមហ៊ុនចិន Sinovac Biotech និងចក្រភពអង់គ្លេស AstraZeneca ដើម្បីចាប់ផ្តើមចាក់ ថ្នាំបង្កាខណៈរលកឆ្លងមេរោគលើកទី២ រាលដាលកាន់តែសាហាវឡើងៗ ។ ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង