ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ប្រកាសពីចំណាត់ការលើក្រុមហ៊ុន ទូរសព្ទចល័តចំនួន២ ដែលលក់ និងចែកចាយស៊ីមកាត


ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ ប្រកាសពីចំណាត់ការលើក្រុមហ៊ុនទូរសព្ទចល័តចំនួន២ ដែលលក់ និងចែកចាយស៊ីមកាត ដោយមិនទទួលយកឯកសារ សម្គាល់អត្តសញ្ញាណ របស់អ្នកប្រើប្រាស់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង