ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤៨៦នាក់


កម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៤៨៦នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៧១៧នាក់ និងមានករណីស្លាប់ថ្មីចំនួន ១២នាក់។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង