ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥០៨នាក់ ជាសះស្បើយចំនួន ៦៦០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន ២៣នាក់


ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង