ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងការពារជាតិ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាល បរិច្ឆេទ និងកំណត់ទីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៣


ក្រសួងការពារជាតិ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីកាល បរិច្ឆេទ និងកំណត់ទីកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសទី៣ ឬដូសជំរុញ ជូនយោធិន ប្រពន្ធ ឬប្តី កងទ័ព ចាប់ពីថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០២១ តទៅ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង