ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានបន្តវិធានការទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ ១៩


- ឥណ្ឌូនេស៊ី៖ ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី បានបន្តវិធានការទប់ស្កាត់មេរោគកូវីដ ១៩ នៅលើកោះជ្វា និងកោះបាលី រហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ប៉ុន្តែនឹងបន្ធូរបន្ថយក្នុងតំបន់ចំនួន ២៦ កន្លែងខណៈទិន្នន័យឆ្លងមេរោគផ្លូវការបានបង្ហាញថា មានការធ្លាក់ចុះ នៅរដ្ឋធានីហ្សាកាតា ប៉ុន្តែកន្លែងផ្សេងៗកើនឡើង។

# ប្រភព CNA

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង