ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំង ការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី១ ជូនប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុពី១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ


រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី១ ជូនប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុពី១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ ដែលខកខានមិនបានមកទទួលវ៉ាក់សាំង ឬទើបគ្រប់អាយុ ១៨ឆ្នាំ ក្រោយពេលបិទបញ្ចប់ យុទ្ធការ ក្នុង ភូមិសាស្រ្តរាជធានីភ្នំពេញ។

ព័ត៌មានជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង