ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ ឆ្នោតនឹងប្រកាសពីសំណើកញ្ចប់ថវិកាចំនួន ១,៩ ពាន់ពាន់លានដុល្លារ


ស.រ.អា ៖ លោក Joe Biden ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតនឹងប្រកាសពីសំណើកញ្ចប់ថវិកាចំនួន ១,៩ ពាន់ពាន់លានដុល្លារ នៅថ្ងៃនេះក្នុងគោលបំណង ជំរុញវិស័យសេដ្ឋកិច្ច និងបង្កើនការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក ចំពោះវិបត្តិជំងឺរាតត្បាត កូវីដ១៩ ។ ប្រភព Reuters

ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អត្ថបទទាក់ទង